Jaunumi

 • Ūdenssaimniecības attīstība Maļinovas ciemā

  Ūdenssaimniecības attīstība Maļinovas ciemā

  Maļinovas pagasta teritorijā tiek realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Maļinovas pagasta Maļinovas ciemā” (projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/139).

  2013.gada 24.septembrī tika noslēgta vienošanās ar sadarbības iestādi Centrālo finanšu un līgumu aģentūru – CFLA Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/139/113. Projekta realizācijas laiks ir 16 mēneši.

  Fonds: Eiropas Reģionālās attīstības fonds

  Projekta finansējums: Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 500000.00.

  Atbalsta summa - ERAF līdzfinansējums 85% no attiecināmajām izmaksām nepārsniedzot EUR 425 000.00.

  Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvaldes finansējums - 15% no attiecināmajām izmaksām - EUR 75000.00.

  Galvenie projekta mērķi ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, vides piesārņojuma samazināšana, ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana un ūdens un energoresursu resursu racionālā izmantošana.

  Atklāta konkursa iepirkumā, savus piedāvājumus iesniedza pieci pretendenti, kur par uzvarētāju iepirkumā tika atzīts pretendents – Personu apvienība „UNL-K”, vadošais biedrs SIA „Nordserviss”.

  Kopš 2014. gada 22. decembra tika pārtraukti celtniecības darbi Maļinovas ciemā, tā kā ārējā gaisa temperatūra pazeminājās un cauruļvadu izbūve nebija pieļaujama šādos apstākļos. Celtniecības darbi atsākās 2015. gada 05. maijā.

  Maija mēnesī tika uzbūvēti 16 atzari jeb pieslēgumi Līvānu māju rajonā – Skolas, Alejas un Dārza ielās.

  Ir uzsākta NAI (noptekūdeņu attīrīšanas iekārtas) ēkas rekonstrukcijas darbi. Notiek logu un durvju nomaiņa, ēkas ārējā sienas – fasādes remonts un jumta remonts.

  Skolas ielā noris esošo un jauno kanalizācijas tīklu pieslēgšana.

  Celtniecības darbus ļoti aizkavē neprognozējamie laikasptākļi. Lietus ūdens, lielie gruntsūdeņi, neļauj paveikt līdz galam uzsāktos labiekārtošanas darbus.

  Procentuāli no kopējā darba apjoma ir izpildīti 85%.

  Informācija publicēta 2015.gada 1.jūnijā

 • Ūdenssaimniecības attīstība Maļinovas ciemā

  Ūdenssaimniecības attīstība Maļinovas ciemā

  Maļinovas pagasta teritorijā tiek realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Maļinovas pagasta Maļinovas ciemā” (projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/139).

  2013.gada 24.septembrī tika noslēgta vienošanās ar sadarbības iestādi Centrālo finanšu un līgumu aģentūru – CFLA Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/139/113. Projekta realizācijas laiks ir 16 mēneši.

  Fonds: Eiropas Reģionālās attīstības fonds

  Projekta finansējums: Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 500000.00.

  Atbalsta summa - ERAF līdzfinansējums 85% no attiecināmajām izmaksām nepārsniedzot EUR 425 000.00.

  Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvaldes finansējums - 15% no attiecināmajām izmaksām - EUR 75000.00.

  Galvenie projekta mērķi ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, vides piesārņojuma samazināšana, ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana un ūdens un energoresursu resursu racionālā izmantošana.

  2014.gada 25.aprīlī tika izsludināts atklāts konkurss iepirkumam Būvdarbu izpilde projektam” „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Maļinovas pagasta Maļinovas ciemā”, (Id.Nr.MPP2014/3), kur saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām tika izvelēts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, atbilstošs visiem iepirkuma norises kritērijiem.

  Atklāta konkursa iepirkumā, savus piedāvājumus iesniedza pieci pretendenti un 2014.gada 17.jūlijā tika publicēts paziņojums par iepirkuma rezultātiem Iepirkuma uzraudzības mājas lapā www.iub.gov.lv, kur par uzvarētāju iepirkumā tika atzīts pretendents – Personu apvienība „UNL-K”, vadošais biedrs SIA „Nordserviss”, kurš iesniedza saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu - 500392,60 eiro (pieci simti tūkstoši trīs simti deviņdesmit divi eiro, 60 centi). Sūdzības no pretendentiem Iepirkumu uzraudzības birojā netika iesniegtas un 2014.gada 5.augustā tika noslēgts iepirkuma līgums ar pilnsabiedrību „UNL-K”.

  Triju mēnešu laikā kopš projekta uzsākšanas brīža, ir paveikts liels darbs. Ir uzsākta rekonstrukcija attīrīšanas iekārtām, nomainīts žogs un izveidoti celiņi attīrīšanas iekārtu teritorijā.

  Ir paveikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pašteces kanalizācijas tīklu izbūve. Uzstādītas septiņas kanalizācijas akas, kuras tiks savienotas savā starpā ar NAI bloku jeb bio- bloku.

  Ir izbūvēti maģistrālie ūdensvada tīkli Rēzeknes ielā un gar Valsts autoceļu A13 Daugavpils – Rēzekne, kā arī Līvānu māju rajonā.

  Kopējais izbūvēto maģistralo tīklu garums sastāda 3000m, bet pašteces kanalizācijas tīklu garums 1300m Rēzeknes ielā.

  Novembrī ir uzbūvēti 20 atzari jeb pieslēgumi Līvānu māju rajonā – Skolas, Alejas un Dārza ielās, ka arī trīs kanalizācijas sūkņu stacijas. Ir izveidoti ūdensvadu un kanalizācijas caurdūrumi gar un zem Valsts autoceļa A13, ka arī Līvānu māju rajonā, kur kopējais apjoms sastāda 2000m.

  Celtniecības darbu plānots pabeigt 2015. gada vasarā.

  Informācija publicēta 2015.gada 27.aprīlī

 • Informācija par ceļu aizlieguma zīmju uzstādīšanu Maļinovas pagastā

  Maļinovas pagasta teritorijā, sakarā ar sliktajiem klimatiskajiem apstākļiem, uzstādītas ierobežojuma ceļa zīmes Nr.312 ,,Masas ierobežojums 7 tonnas”, uz šādiem pašvaldības ceļiem:

  1. Nr. 70-1 "Greizais tilts - Zaļumi"

  2. Nr. 70-4 "Valsts ceļš - Karjers"

  3. Nr. 70-7 "Valsts ceļš - darbnīca"

  4. Nr. 70-11 "Maļinova - Derbaki"

  5. Nr. 70-18 "Valsts ceļš - Kurpenišķi - Janciški"

  6. Nr. 70-23 "Maļinova - Stārķi"

  7. Nr. 70-25 "Zaļumi - Vecā Zeļonovka - Oboruni"

  8. Nr. 70-29 "Druvas iela"

  9. Nr. 70-30 "Skolas iela"

 • Sludinājums

  Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Maļinovas pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un apbedījuma vietu drošību, to nozāģēšanu.

  Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Maļinovas pagasta pārvaldē (Rēzeknes iela 29A, Maļinovas c, Maļinovas pag.) no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 27.martam.

  Publiskās apspriešanas laiki kapsētās 2015.gada 30.martā:

  plkst. 10.00 Lielo Kokinu kapsēta (katoļu)

  plkst. 10.15 Lielo Kokinu kapsēta (pareizticīgo)

  plkst. 10.30 Silkinu kapsēta

  plkst. 11.00 Maļinovas kapsēta

  plkst. 11.30 Bukštu kapsēta (katoļu)

  plkst. 11.45 Bukštu kapsēta (pareizticīgo)

  plkst. 12.00 Jaunās Zeļonovkas kapsēta

  plkst. 12.30 Vecās Zeļonovkas kapsēta

 • Paziņojums!!!

  2014.gada septembrī ir sagatavota Daugavpils lidostas attīstības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 1.redakcija.
 • Meža un dārza dienas 2013

  Pavasaris ir laiks, kad dabas pamošanās, putnu vīterošana un ligzdu vīšana, mudina arī cilvēkus sakopt, labiekārtot savu māju, sētu, pagalmu, mežu un zemi. Tas ir laiks, kad mūsu novada iedzīvotājiem ar kopīgām idejām, ierosinājumiem un darbu ir ciešāk jāsadodas rokās un jāveido mūsu novads, pagasts vēl labiekārtotāku, zaļāku un ziedošāku.