Bāriņtiesa

Daugavpils novada Višķu bāriņtiesa ir Daugavpils novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas darbojas Daugavpils novada Ambeļu, Dubnas, Maļinovas, Biķernieku, Naujenes un Višķu pagastu teritoriālajās vienībās.

Bāriņtiesas sastāvs:

 • Priekšsēdētāja: Regīna Kudiņa
 • Bāriņtiesas locekļi: Olga Jemeļjanova, Tatjana Filatova
 • Sekretārs- lietvedis: Ruta Boikova
 • Tālrunis: 65449070, 27222012
 • e-pasts: regina.kudina@viski.lv
 • Adrese: Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV – 5481

Bāriņtiesas sastāvs ievēlēts ar Daugavpils novada domes 2014. gada 25. septembra lēmumu Nr. 1021 Protokols Nr. 22.,5& uz pieciem gadiem.

 

Apmeklētāji mutiski vai pa telefonu var saskaņot vizītes laiku un vienoties par pieņemšanu ārpus augstāk norādītajiem pieņemšanas laikiem.

Atbilstoši 2006. gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu 1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” 13.,15. un 16. punktā noteikto un novada domes apstiprinātajam bāriņtiesas nolikumam, administratīvā procesa dalībnieki vai to pilnvarotas personas, kas iesniegušas rakstisku iesniegumu, var iepazīties ar konkrētās lietas materiāliem Višķu bāriņtiesā ( Skolas ielā 17, Špoģos) pieņemšanas laikā vai iepriekš mutiski vai pa telefonu vienojoties par citu laiku

Bāriņtiesa 

 • aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāku, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 • piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 • sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 • neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
 • sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.