Pakalpojumi

Komunālo pakalpojumu tarifi:

1.Ūdensapgādes tarifi Maļinovas pagasta teritorijā, saskaņa ar Daugavpils novada domes 2010.gada 25.novembra sēdes lēmumu Nr.1656. „Par ūdensapgādes pakalpojumu tarifiem Maļinovas pagasta teritorijā”
1.1 Par 1m3 patērētā aukstā dzeramā ūdens pēc sertificētā skaitītāja – € 0.98
1.2 Par patērētā auksto dzeramo ūdeni bez skaitītāja no viena cilvēka mēnesī – € 4.43
1.3 Par ūdensapgādi kūtīs bez skaitītāja par vienu lopa vienību mēnesī:
1.3.1 par vienu govi – € 2.46
1.3.2 par vienu teli līdz 6 (sešu) mēnešu vecumam mēnesī – € 0.17
1.3.3 par vienu teli līdz 2 (divu) gadu vecumam / vienu zirgu mēnesī – € 1.18
1.3.4 par vienu aitu mēnesī – € 0.24
1.3.5 par vienu cūku vecāku par 4 mēnešiem mēnesī – € 0.30

2. Dzīvojamās telpas īres maksa Maļinovas pagasta teritorijā, saskaņa ar Daugavpils novada domes 2010.gada 25.novembra sēdes lēmumu Nr.1657. „Par Daugavpils novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu Maļinovas pagasta teritorijā”
2.1 Dzīvojamās māja Rēzeknes iela 31, Maļinovā – 0.14 € / m2 mēnesī
2.2 Dzīvojamās māja Rēzeknes iela 35, Maļinovā – 0.14 € / m2 mēnesī
2.3 Dzīvojamās māja Rēzeknes iela 37, Maļinovā – 0.14 € / m2 mēnesī
2.4 Dzīvojamā māja 516,7 km, Zaļumi – 0.14 € / m2 mēnesī
2.5 Dzīvojamās māja Zaļumi 1, Maļinovā – 0.11 € / m2 mēnesī
2.6 Dzīvojamās māja Zaļumi 2, Maļinovā – 0.14 € / m2 mēnesī
2.7 Dzīvojamās māja Zaļumi 3, Maļinovā – 0.14 € / m2 mēnesī
2.8 Dzīvojamā māja 518 km, Zaļumi – 0.11 € / m2 mēnesī
2.9 Viendzīvokļa dzīvojamā mājā Mazie Kokini – 0.11 € / m2 mēnesī
2.10 Viendzīvokļa dzīvojamā mājā Vezā Zeļonovka – 0.11 € / m2 mēnesī
Ja dzīvojamā telpa tiek izīrēta personām, kurām palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegta likumā paredzētajā kārtībā, īres maksa tiek samazināta par 0.01 € / m2

3. Par cieto sadzīves atkritumu savākšanu Maļinovas pagasta teritorijā, saskaņa ar Daugavpils novada domes 2010.gada 25.novembra sēdes lēmumu Nr.1644. „Par cieto sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Maļinovas pagasta teritorijā”
3.1 Noteikt fiziskām personām Maļinovas pagasta teritorijā cietu sadzīves atkritumu savākšanas tarifu uz vienu cilvēku € 1.04 (bez PVN)

Maļinovas pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16.panta 1.daļas 1. un 2. punktu un 2.daļas 3.punktu, pagasta iedzīvotājiem ir jānoslēdz līgums par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju SIA „EKO Latgale” (tel.26446607), kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar Daugavpils novada Maļinovas pagasta pašvaldību.

4. Par kanalizācijas pakalpojumiem Maļinovas pagasta teritorijā, saskaņa ar Daugavpils novada domes 2010.gada 25.novembra sēdes lēmumu Nr.1655. „Par kanalizācijas pakalpojumu tarifa apstiprināšanu Maļinovas pagasta teritorijā”
4.1 Noteikt fiziskām un juridiskām personām šādus kanalizācijas tarifus:
4.1.1 Bez ūdens skaitītāja no viena cilvēka mēnesī – € 2.76
4.1.2 Ar ūdens skaitītāju € 0.77 / 1m3

Nomas maksas tarifi

5. Neapdzīvojamo telpu nomas maksa Maļinovas pagasta teritorijā, saskaņa ar Daugavpils novada domes 2010.gada 11.februāra sēdes lēmumu Nr.173.(izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma ” Par Pašvaldībām ” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)apakšpunktu)
5.1 Labiekārtotas telpas ( kurām ir apkure, ūdensapgāde, kanalizācija, elektrība) – 0.50 € / m2 mēnesī
5.2 Daļēji labiekārtotas telpas – 0.36 € / m2 mēnesī
5.3 Saimniecības ēku nomas maksa 0.04 € / m2
5.4 Nomas maksa par Daugavpils novada pašvaldības valdījumā esošo ēku jumtu, būvju izmantošanu dažādu datu pārraidīšanas iekārtu uzstādīšanai – € 142.29 mēnesī.

6. Pasažieru autobusa (virs 8 sēdvietām) izmantošana par 1.km noskrējienu: € 0.50

7. Mikroautobusa FORD Tranzit izmantošana par 1.km noskrējienu: € 0.50

8. Traktora izmantošana (1.st.) (apmāksu ņemt ne mazāk par 0.5 st)
8.1 MTZ- 80 € 15.03
8.2 T-150 ar asenizācijas mucu € 24.09

8.3. CASE CVX 170 ar asenizācijas mucu € 29.11

8.4.CASE CVX 170 ar  ķēdes pļaujmašīnu-smalcinātāju € 20.41

8.5.CASE CVX 170 sniega tīrīšana  € 26.05

9.Maļinovas pagasta noteikti šādas nodevas likmes par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu:

9.1. izziņas no pašvaldības arhīva – € 1.42
9.2. izziņas par ģimenes sastāvu vai dzīvesvietu – € 0,43
9.3. izziņas no mājas grāmatas – € 0,71
9.4. rekomendāciju un raksturojumu izsniegšana – € 1,42
9.5. padomes lēmumu vai protokola kopiju izsniegšana – € 0,71
9.6. dokumentu apliecinātu kopiju izsniegšana zemes lietošanas gadījumos (par 1 dokumentu) – € 1,42
9.7. zemes robežu plāna izkopējumi – € 1,42
9.8. izziņas par nekustāmā īpašuma piederību – € 0,71
9.9. par dažādu veidu izziņu izrakstu izsniegšanu – € 0,71

Nodevas maksātāji ir fiziskās vai juridiskās personas, kuras izmanto pagasta pārvaldes sniegtos pakalpojumus Nodevu samaksā pirms sniegtā pakalpojuma.
No nodevas par pašvaldības izstrādāto ficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu ir atbrīvotas šādas personas:

  • personas,kurām piešķirts trūcīgās personas statuss;
  • daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni);
  • nestrādājošie invalīdi.

Nodevu iemaksā pagasta pārvalde kasē izsniedzot nodokļu kvīti vai stingras uzskaites noteikta parauga kvīti ar sēriju un numuru atkarībā no nepieciešamības. Nodevu ieskaita Maļinovas pagasta pārvaldes budžetā.

Apbedīšanas pabalsts (Daugavpils novada pašvaldība)
Aprūpe mājās (Daugavpils novada pašvaldība)
Būvatļaujas saņemšana (Daugavpils novada pašvaldība)
Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana un papildināšana, atjaunošana un anulēšana (Daugavpils novada pašvaldība)
Dzimšanas fakta reģistrācija (Daugavpils novada pašvaldība)
Izziņa par maznodrošinātā statusa piešķiršanu (Daugavpils novada pašvaldība)
Izziņa par trūcīgo statusa piešķiršanu (Daugavpils novada pašvaldība)
Laulības reģistrācija (Daugavpils novada pašvaldība)
Miršanas fakta reģistrācija (Daugavpils novada pašvaldība)
Pabalsts kurināmā iegādei vai dzīvokļa pabalsts (Daugavpils novada pašvaldība)
Pabalsts skolēnu ēdināšanas apmaksai (Daugavpils novada pašvaldība)
Pamatpabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (Daugavpils novada pašvaldība)
Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa (Daugavpils novada pašvaldība)
Veselības aprūpes pabalsts (Daugavpils novada pašvaldība)
Vienreizējs Dzimšanas dienas pabalsts 90., 100 un vairāk dzīves gadu jubilejā (Daugavpils novada pašvaldība)
Vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei (Daugavpils novada pašvaldība)
Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām (Daugavpils novada pašvaldība)
Vienreizējs svētku pabalsts (Daugavpils novada pašvaldība)