Projekti 2011.gadam

“Maļinovas pagasta sporta laukuma rekonstrukcijas darbu veikšana”, ELFLA finansēta projekta “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”

(projekta Nr. 10-03-L32100-000131)