Ūdenssaimniecības attīstība Maļinovas ciemā

Ūdenssaimniecības attīstība Maļinovas ciemā

Maļinovas pagasta teritorijā tiek realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Maļinovas pagasta Maļinovas ciemā” (projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/139).

2013.gada 24.septembrī tika noslēgta vienošanās ar sadarbības iestādi Centrālo finanšu un līgumu aģentūru – CFLA Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/139/113. Projekta realizācijas laiks ir 16 mēneši.

Fonds: Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta finansējums: Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 500 000.00.

Atbalsta summa – ERAF līdzfinansējums 85% no attiecināmajām izmaksām nepārsniedzot EUR 425 000.00.

Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvaldes finansējums – 15% no attiecināmajām izmaksām – EUR 75 000.00.

Galvenie projekta mērķi ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, vides piesārņojuma samazināšana, ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana un ūdens un energoresursu resursu racionālā izmantošana.

2014.gada 25.aprīlī tika izsludināts atklāts konkurss iepirkumam Būvdarbu izpilde projektam” „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Maļinovas pagasta Maļinovas ciemā”, (Id.Nr.MPP2014/3), kur saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām tika izvelēts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, atbilstošs visiem iepirkuma norises kritērijiem.

Atklāta konkursa iepirkumā, savus piedāvājumus iesniedza pieci pretendenti un 2014.gada 17.jūlijā tika publicēts paziņojums par iepirkuma rezultātiem Iepirkuma uzraudzības mājas lapā www.iub.gov.lv, kur par uzvarētāju iepirkumā tika atzīts pretendents – Personu apvienība „UNL-K”, vadošais biedrs SIA „Nordserviss”, kurš iesniedza saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – 500 392,60 eiro (pieci simti tūkstoši trīs simti deviņdesmit divi eiro, 60 centi). Sūdzības no pretendentiem Iepirkumu uzraudzības birojā netika iesniegtas un 2014.gada 5.augustā tika noslēgts iepirkuma līgums ar pilnsabiedrību „UNL-K”.

Triju mēnešu laikā kopš projekta uzsākšanas brīža, ir paveikts liels darbs. Ir uzsākta rekonstrukcija attīrīšanas iekārtām, nomainīts žogs un izveidoti celiņi attīrīšanas iekārtu teritorijā.

Ir paveikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pašteces kanalizācijas tīklu izbūve. Uzstādītas septiņas kanalizācijas akas, kuras tiks savienotas savā starpā ar NAI bloku jeb bio- bloku.

Ir izbūvēti maģistrālie ūdensvada tīkli Rēzeknes ielā un gar Valsts autoceļu A13 Daugavpils – Rēzekne, kā arī Līvānu māju rajonā.

Kopējais izbūvēto maģistralo tīklu garums sastāda 3000m, bet pašteces kanalizācijas tīklu garums 1300m Rēzeknes ielā.

Novembrī ir uzbūvēti 20 atzari jeb pieslēgumi Līvānu māju rajonā – Skolas, Alejas un Dārza ielās, ka arī trīs kanalizācijas sūkņu stacijas. Ir izveidoti ūdensvadu un kanalizācijas caurdūrumi gar un zem Valsts autoceļa A13, ka arī Līvānu māju rajonā, kur kopējais apjoms sastāda 2000m.

Celtniecības darbu plānots pabeigt 2015. gada vasarā.

Informācija publicēta 2015.gada 27.aprīlī